Puoltsa 1:5

Bostäder

Miljö- och byggnämnden antog 2011-03-03 detaljplanen för Puoltsa 1:5.

Området för båthus och bryggor har undantagits från antagandet. Planen gör det möjligt att avstycka 6 fritidstomter.

Detaljplanen vann laga kraft 2011-04-08.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari