Meteoren 7 och 8

Flygfoto som visar planområdet

Tillägg - bostäder

Kommunstyrelsen antog 2015-10-05, § 281, tillägg till detaljplan för del av Solvinden, del av kv. Meteoren, Meteoren 7 och 8 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2015-11-04.

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna inom planområdet. Idag är området planlagt som kvartersmark för bostäder samt grönområde. Det finns även möjlighet att uppföra gemensamhetsanläggning för de boende i området.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari