Arvoden för ställföreträdare

Sedlar i olika valörer

Som god man, förvaltare eller förmyndare har du rätt till ett skäligt arvode för uppdraget.

Riktlinjer om arvode till ställföreträdare

Arvoden och ersättningar till ställföreträdare (god man, förvaltare och förmyndare) är reglerade i Föräldrabalken (FB). I 12 kap. 16 § föräldrabalken framgår att ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Kiruna kommuns riktlinjer bygger tills vidare huvudsakligen på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som framgår av cirkulär nummer 18:7, ”Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare”. Det bör dock betonas att nämnden prövar varje enskilt ärende för sig utifrån de förutsättningar som föreligger i det enskilda fallet. Det betyder att arvodet kan skifta över tid beroende på vilka insatser ställföreträdaren har gjort.

Dessa riktlinjer tydliggör hur uppdragen arvoderas och vilken nivå arvodet bör vara på. Riktlinjerna omfattar inte arvoden till gode män för ensamkommande barn.

Ställföreträdare har rätt till arvode

Gode män, förvaltare och förmyndare har enligt FB 12: 16 och 12: 17 rätt till ett skäligt arvode för uppdraget, från det datum man förordnas till och med den dag entledigande sker, samt ersättning för de utgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. Överförmyndarexpeditionen beslutar om arvode och ersättning i varje enskilt fall på delegation från överförmyndarnämnden utifrån lagstiftning och riktlinjer. Huvudmannen, ställföreträdaren eller andra som berörs kan överklaga beslutet om arvode.

Överförmyndarexpeditionen gör en individuell prövning av begäran om arvode där hänsyn tas till uppdragets svårighetsgrad grundat på ställföreträdarens redogörelse av uppdraget. Ställföreträdare ska årligen ange om de vill ta ut arvode eller inte i redogörelsen över vad de gjort i uppdraget. Att vara god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag med rätt till visst arvode. Ställföreträdaren kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och som omfattar allt vad denne har utfört för sin huvudman. Ställföreträdare är inte anställda av kommunen utan utför sitt uppdrag för huvudmannen.

Huvudmannen betalar arvodet

Huvudregeln är att huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) betalar arvode och ersättning till ställföreträdaren, samt skatt och avgifter. Kommunen står för arvode och ersättning till ställföreträdaren, samt skatt och avgifter om huvudmannens inkomster före skatt understiger 2,65 gånger av det vid tiden aktuella prisbasbeloppet, det år uppdraget utförs, eller huvudmannens tillgångar understiger 2 gånger av det vid tiden aktuella prisbasbeloppet, det år uppdraget utförs.

Föräldrabalken 12: 17 säger som följer om arvode för föräldrar som är förmyndare

Föräldrar som är förmyndare har, om det finns särskilda skäl, rätt till arvode med anledning av förvaltningen av den omyndiges egendom. De har också rätt till ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade av förvaltningen. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Beloppen skall betalas med den omyndiges medel eller, om det gäller dödsboförvaltning, med dödsboets tillgångar.

Prisbasbeloppet regleras årligen av regeringen.

Skattepliktiga inkomster och tillgångar som är högre än ovanstående belopp används som beräkningsgrund för vem som betalar arvodet. Avslutas ett uppdrag under året tas hänsyn till inkomsten fram till uppdragets sista dag. Tillgångarna beräknas per sista dagen i uppdraget. Det kan finnas särskilda skäl för att kommunen ska betala arvodet trots att huvudmannen har inkomster eller tillgångar över beloppsgränserna, till exempel om huvudmannen har stora vårdkostnader som tar inkomsten i anspråk eller att huvudmannens tillgångar består av en fastighet som huvudmannen bor i, eller en fastighet som behövs eller är mycket svår att sälja. Om huvudmannen ska betala arvodet kan denne i vissa fall ha rätt till handikappersättning för den extra utgiften som arvodet innebär. Ansökan om handikappersättning görs till Försäkringskassan.

Dödsbo

När en huvudman avlider betalar dödsboet arvode och ersättningar till ställföreträdare samt skatt och avgifter, om det finns tillgångar i dödsboet. När en god man har i uppdrag att bevaka rätt och eventuellt förvalta egendom åt någon som är bortavarande betalas arvodet från den bortavarandes konto/andel i boet.

Grund för arvode

De finns flera olika ställföreträdarskap i föräldrabalken: god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare, medförmyndare. Godmanskap och förvaltarskap kan innehålla tre olika delar beroende på vilka behov huvudmannen har

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
 • sörja för person

Arvodet är kopplat till procentsatser av vid var tid gällande prisbasbelopp och vilka delar som ingår i uppdraget. Nivån på arvodet baseras på vad ställföreträdaren utfört i uppdraget under året. Ett normalt arvode för ett uppdrag med bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person är

 • 10,34 % för att förvalta egendom
 • 5,17 % för att sörja för person
 • 5, 17 % för att bevaka rätt
 • 2 % som ersättning för utgifter

I samtliga ärenden ingår uppgiften att ha löpande kontakter med överförmyndarnämnden och, om förvalta egendom ingår, att upprätta förteckning, års- slut- och arvodesräkningar samt inkomstdeklaration.

I blanketten Redogörelse för uppdraget som god man/förvaltare , 182.5 kB. svarar ställföreträdaren på frågor som handlar om de insatser som har utförts under året. Det underlaget tillsammans med årsräkningen är grund för beslut om arvode.

Arvode vid tillfälliga ställföreträdarskap enligt FB 11: 1- 11: 4

Beslut om arvodering begärs mot uppvisande av verifikat från överförmyndarexpeditionen och betalas vanligen av huvudmannen. Arvodet uppgår vanligen till 5 % av ett prisbasbelopp. Begäran om ytterligare belopp kan ställas till överförmyndarexpeditionen.

Extra arvode -timarvode

För vissa arbetsinsatser som är av engångsnatur och som är mer omfattande kan det finnas skäl att medge ett extra arvode. Arvodet utgår som en timersättning. Det är därför nödvändigt att de uppgifter som utförts beskrivs noggrant och att tidsåtgången anges och motiveras. Ersättningen ska yrkas i samband med ingivande av årsredovisningen/redogörelsen. Innan ställföreträdaren utför extra arbetsinsatser ska överförmyndarexpeditionen normalt kontaktas skriftligt för förhandsbesked.

Ersättning för resor

Ställföreträdare får i enlighet med FB 12: 16 endast ersättning för resor som ingår i uppdraget. Om flera delar ingår i uppdraget måste besök samordnas. Underlag för reseersättning i form av körjournal lämnas in i samband med redogörelse för uppdraget. Notera att överförmyndarnämnden endast får besluta om ersättning för resor som krävts för att fullgöra uppdraget. Ett tydligt syfte med varje resa måste därför alltid anges för att resan ska kunna ersättas. ”Nöjesresor” och liknande resor ersätts normalt inte.

Ställföreträdare får ersättning för resor med allmänna kommunikationer eller med egen bil, vilka ersätts mot uppvisande av körjournal. Normalt sett ska resor göras med billigaste färdsättet. Resor med egen bil ersätts enligt Skatteverkets riktlinjer för skattefri milersättning.

Har ställföreträdaren flera huvudmän ställer överförmyndarnämnden krav på att denne i görligaste mån samordnar resor till dessa olika huvudmän, allt för att värna om huvudmännens och samhällets ekonomi. Utbetalning av ersättningen sker efter granskning i samband med utbetalning av arvode. Ställföreträdare har enligt FB 12: 16 aldrig rätt att ta ut arvode från huvudmannen utan särskilt beslut från överförmyndarnämnden.

Beslut om arvode och ersättning

Beslut fattas efter att redogörelse och eventuell årsräkning (eller sluträkning) granskats och man tagit ställning till ställföreträdarens underlag för arvode. Ställföreträdare ska aktivt ta ställning till om denne vill ha arvode eller inte. Arvodets storlek grundas på de handlingar ställföreträdaren lämnar in.

Utbetalning

Arvode och ersättning betalas ut årsvis i efterskott efter granskning. Vissa uppdrag arvoderas när uppdraget är slutfört.

Arvode när uppdrag avslutas

När ställföreträdarskap upphör ska, som huvudregel, huvudmannen betala arvodet själv. I de fallen får ställföreträdaren själv ställa krav på den tidigare huvudmannen att betala ut det beslutade arvodet direkt till ställföreträdaren. Den tidigare huvudmannen har då ansvar för att betala in skatt och avgifter till Skatteverket. Om ställföreträdaren inte får arvodet utbetalt får hen vända sig till Kronofogden. I de fall kommunen enligt riktlinjerna ska betala arvodet, görs det direkt till ställföreträdaren.

Uttag från överförmyndarspärrat konto i enlighet med FB 14: 8

Handlingar som styrker utgiften/ kostnaden ska bifogas ansökan.

 • Om uttaget sker för att betala en kostnad som inte är vanlig och återkommande för huvudmannens hushållning, krävs huvudmannens samtycke (om han/hon har förmåga). Kom ihåg att det är ställföreträdaren som ansvarar för att man har huvudmannens samtycke till utgiften.
 • Om ansökan avser löpande utgifter ska kontoutdrag för senaste månadens transaktioner bifogas. Underåriga barn har talerätt i takt med stigande ålder och mognad.


Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari