Om huvudman vill avsluta godmanskap eller förvaltarskap

Ställföreträdarskap kan avslutas om de inte behövs

Ibland kan det vara så att din huvudman inte längre behöver en god man eller förvaltare. Det kan till exempel vara så att huvudmannens hälsa har förbättrats så att hen kan ta hand om sin egen ekonomi igen. Som god man eller förvaltare är du behörig att ansöka till tingsrätten om du anser att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra.

Det kan också vara så att din huvudman inte längre samtycker till att ha en god man. Om huvudmannen förstår vad saken gäller så ska uppdraget upphöra.

Om uppdraget upphör genom att tingsrätten beslutar att det inte längre ska vara ett godmanskap eller förvaltarskap gäller följande:

Sluträkning

Ställföreträdaren ska göra en sluträkning som ska vara lämnad till överförmyndaren senast en månad från det att ditt uppdrag har upphört. Läs mer under rubriken "Redovisning" i menyn.

När överförmyndaren granskat sluträkningen ska sluträkningen, tillgångsförteckning och årsräkningar samt vissa andra handlinar som förvaras hos överförmyndaren lämnas till den som är behörig att ta emot redovisnig för förvaltning, i det här fallet den enskilde (tidigare huvudman).

Tillgångar som förvaltas

Ställföreträdaren ska genast lämna över de förvaltade tillgångarna till den som är behörig, i det här fallet den enskilde (tidigare huvudman).

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaperna och övriga handlingar som rör förvaltningen skall hållas tillgängliga för granskning. Till kategorin övriga handlingar hör bl.a. kvitton och andra verifikationer som ställföreträdaren inte lämnat till överförmyndaren i samband med sin redovisning.

Dessa ska sparas i tre år och därefter lämnas till den som är behörig, i det här fallet den tidigare huvudmannen.

Om huvudmannen har avlidit ska handlingarna lämnas till dödsboet.

Talan om skadestånd

Talan om skadestånd kan väckas av behörig (tidigare huvudman) inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om talan inte väcks inom tre år, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott, då preskriptionstiden är 10 år.

Skadeståndstalan får väckas vid rätten i den ort där den som varit god man eller förvaltare har sin hemvist, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen utförts. Det fordras inte att delgivning av stämning skett före årets, bara att ansökan om stämning inkommit till rätten i tid.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson