Om ställföreträdare vill avsluta uppdraget

Du kan avsluta ditt uppdrag som ställföreteträdare

Om du inte längre vill fortsätta vara god man eller förvaltare, det vill säga bli entledigad från ditt uppdrag, meddelar du överförmyndaren. Du har rätt att avsäga dig ditt uppdrag men du kan inte själv bestämma från vilket datum det ska avslutas. Du är skyldig att fortsätta ditt uppdrag tills vi har utsett din efterträdare. Begär dig därför entledigad i god tid om du har möjlighet att planera för det. Vi strävar efter att du ska kunna lämna över ditt uppdrag till någon annan så fort som möjligt. Blankett för entledigande hittar du under huvudrubriken "Blanketter & E-tjänster".

När vi har hittat en person som är intresserad av att ta över ditt uppdrag kommer den personen att ta kontakt med dig för att få mer information om hur uppdraget sett ut hittills. Om personen skulle tacka nej till uppdraget så kommer en annan person att kontakta dig längre fram. Fler personer kan alltså komma att kontakta dig innan vi har en ersättare. Skulle det efter en tid visa sig vara svårt att hitta en ersättare får vi titta på andra lösningar för att du ska kunna lämna uppdraget.

Informera huvudmannen

Den nuvarande gode mannen eller förvaltaren informerar huvudmannen och dennes nätverk (till exempel socialsekreteraren, biståndshandläggaren eller boendet) om att en annan ställföreträdare ska ta över uppdraget. Detta kan du göra redan innan det står klart vem som ska ta över.

När det står klart vem som ska ta över informerar du huvudmannen och dennes nätverk. Ofta har den nya ställföreträdren redan då träffat huvudmannen. Huvudmannen ska godkänna den nya ställföreträdaren om huvudmannen förstår vad saken gäller och kan samtycka.

Lämna sluträkning och redogörelse

Senast inom en månad från det att du inte längre är ställföreträdare ska du lämna in sluträkning och redogörelse för uppdraget. Det framgår av beslutet från oss (registerutdraget) från vilket datum den nya ställföreträdare tillträder och ditt uppdrag upphör.


Lämna över information och handlingar till den nya gode mannen eller förvaltaren

Du ska lämna över den information och de handlingar som behövs för att den nya ställföreträdaren som tar över uppdraget ska kunna fortsätta sköta uppdraget. Det kan röra sig om olika saker som du bedömer är relevant för det fortsatta uppdraget, exempelvis information från bank, försäkringskassan, etc. Du ger inga orginalhandlingar, behöver den nya ställföreträdaren information får kopior tas.

Spara originalverifikationer i tre år

Du ska alltid behålla dina originalverifikationer för sin ekonomiska redovisning i minst tre år efter att ditt uppdrag har upphört. Du är skyldig att låta den nya uppdragstagaren ta del av dina originalverifikationer om hen begär det.

Efter tre år ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare.

 • Om huvudmannen då har en ny god man eller förvaltare, ska du överlämna handlingarna till hen.
 • Om huvudmannen inte längre har god man eller förvaltare är det huvudmannen själv som ska ta emot handlingarna.
 • Om huvudmannen avlidit ska handlingarna överlämnas till dödsbodelägare.

  Om exempelvis huvudman eller dödsbodelägare säger att de inte vill ha handlingarna så ska du ändå överlämna dem. De i sin tur får sedan göra vad de vill med dem.

Talan om skadestånd

Talan om skadestånd kan väckas av behörig (den nya ställföreträdaren) inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om talan inte väcks inom tre år, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott, då preskriptionstiden är 10 år.

Skadeståndstalan får väckas vid rätten i den ort där den som varit god man eller förvaltare har sin hemvist, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen utförts. Det fordras inte att delgivning av stämning skett före årets, bara att ansökan om stämning inkommit till rätten i tid.

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson