Meänkieli

Meänkileleksi

Yliholhoojan ekspetisuuni

Täälä sie löyät plankettiä ja päivitettyä informasuunia Yliholhoojan ekspetisuunista.

Luotettuhenkilösyys ja holhoojuus ja säänötethään Vanheempainpalkin 11 kapittelissä/ Föräldrabalkens 11 kapitel Länk till annan webbplats..

Ekspetisuuniaijat: maanantai- keskiviikko 09.30- 11.30 ja tuorestai 14.00- 16.00. Muina aikoina ekspetisuunin kansa saattaa ottaa yhtheyttä sms:ilä, mailila elikkä henkilökohtasella käynila.

Ette saaja ulos ylheistä asiakirjaa elikkä jos oon kiihreitä asioita, ekspetisuunin kansa saapii yhtheyttä e-postin, sms:in, henkilökohtasen käynin elikkä telefoonin kautta joka työpäivänä.

Varraa mielelhääns sinun käynti meilä viimisthääns 11.30. Meilä oon kiini päiväruan aikana 12,00- 13.00.

Ekspetisuunin kansa saapii yhtheyttä telefoonin kautta ekspetisuuninaikana 0980-769 21

Ekspetisuunila työntekiät oon:

Käsitteliä Annika Lövgren
Käsitteliä Margareta Lejon
Käsitteliä Jeanette Fjordell

Tarkastaja Carina Kemi.

Johtaja: Anders Karlsson 0980-704 24

Tulkki- ja käänöspalvelut

Ilmota meile jos oon tarve niin met autama sinua tillaahmaan tulkin

Meiliosote virastopreiviloohvaan: ofn@kiruna.se

Lautakunnan kotisivu

Ruottin kaikissa kunnissa pittää olla yliholhooja elikkä yliholhoojalautakunta. Kirunan kunnala oon yliholhoojalautakunta jossako oon kolme jäsentä ja kolme siihaista, jokka kunnanvaltuusto oon valikoinu neljäksi vueksi.

Lääninhallituksella oon valvominen yliholhoojalautakunnan toiminasta. Se joka ei ole tyytyväinen päätöksistä jokka yliholhoojalautakunta oon tehny saattaa moittia päätöstä käräjäoikeutheen.

Yliholhoojaekspetisuunila oon 3, 25 virkailiata jokka atministreeraavat yliholhoojalautakunnan toimintaa.

Klikkaa tätä länkkiä niin sie tulet ekspetisuunin kotisivule.

Ette olla luotettu henkilö/ etunvalvoja

Luotetun henkilön/etunvalvojan tehtävä oon ette olla siihainen päämiehele (=se jollako oon luotettu mies), ja aina tehhä sen mikä oon parasta päämiehele.

Tehtävän määrä luotettuna henkilönnä elikkä etunvalvojanna näkkyy käräjäoikeuen päätöksestä ja rekisteriulosveosta (=fulmahti) jonka siihainen saapii yliholhoojalautakunnalta ko tehtävä alkaa.

Tehtävässä oon ylheisesti kolma ossaa:

 1. Valvoa oikeutta  Tallehtia päämiehen innostuksia eri oikeustaphauksissa, esimerkiksi kuolinpesässä, ko fastiheettiä myythään ja samansorttisissa tilantheissa.  Anoa auvustusta ja tukea jotako päämiehelä oon oikeus saaja.
 2. Hoitaa omasuutta  Hoitaa päämiehen arkipäiväekonomiita; pansuunia, avustusta, maksaa räkinkiä, jättää plakkarirahhaa päämiehele, teklareerata ja hoitaa päämiehen omasuutta niinku esimerkiksi pankkorahoja, aktsieita, fontia ja fastiheettiä.  Jättää vuotisen selostuksen sisäletuloista ja ulosmenoista yliholhoojalautakunthaan. Plankettiä sie löyät kunnan kotisivulta.
 3. Huolehtia henkilöstä  Huolehtia henkilöstä pruukathaan kansa kuttua henkilökohtaseksi hoijoksi ja se saattaa vaihtella yksityisissä taphauksissa. Siihaisen tehtävä oon valvoa ette päämiehelä oon hyvä asuminen, hyvä hoito ja ette sillä muuten oon hyvät elämisehot yhtheiskuntatoimitten kautta.

Selostus tehtävästä mitä koskee oikeusvalvomista ja henkilönhuolehtimista jätethään vuosittain yliholhoojalautakunnale.

Kukas saattaa tulla luotetuksi henkilöksi/etunvalvojaksi

Vanheempainpalkissa se henkilö joka määräthään holhoojaksi elikkä etunvalvojaksi pittää olla luotettava, kokenu ja muuten sopeva mies elikkä vaimo, joka oon täysi-ikänen ja jollako ittelä ei ole etunvalvoijaa.

Usseimalla ihmisillä oon net tiot jokka oon tarpheeliset luotetulle henkilölle elikkä etunvalvojalle. Koska tehtävät saattavat sisältää niin hyvin erilaisia tehtäviä se oon hyvä ette tietää paljon ja oon kokemuksia. Sitä saapii kansa ottaa huomohoon tarpheita yksityisissä taphauksissa ko luotetusta henkilöstä elikkä etunvalvojasta päätethään. Tärkeätä oon ette sitä oon tarkka ja huolelinen päämiehen tarpheista.

Tarve luotetusta henkilöistä ja etunvalvojista oon lissäintynny viimi vuosina.

Kukas saattaa saaja luotetun henkilön?

Kukas saattaa saaja luotetun henkilön/etunvalvojan

Luotettu henkilö

Jos joku saihrauen, psyykkisen häiriön, heijontunheen terhveystilantheen elikkä saman sorttisen takia tarttee apua valvomhaan hänen oikeutta, hoitamhaan hänen omasuutta elikkä huolehtimhaan henkilöstänsä hään saattaa tehhä anomuksen holhoojasta.

Yksityinen itte, likhiinen omhainen, elikkä joku joka oon päämiehen likelä saatttaa tehhä anomuksen luotetusta henkilöstä.

Sosiaalipalvelu elikkä saihraanhoito saattaa tehhä ilmotuksen. Tarvetta pittää vahvistaa lääkärintoistuksella luotettuhenkilösyyele ja/ elikkä sosiaalile tarkistukselle. Anomuksen valmistuksessa pittää tulla esile ette sitä ei saata antaa apua yksityisele pienemällä puuttumisella.

Luotettu henkilöä ei saa määritellä ilman ette päämies oon suostunu siiheen, jos hänen tilane ei estä sitä. Jos päämies ei saata suostua luotettuhenkilösyytheen, tämä häätyy näkyä lääkärintoistuksessa.

Ilmotus luotetun henkilön tarpheesta lähätethään yliholhoojaekspetisuunile. Käsitteliä yliholhoojaekspetisuunila tutkii tarpheet ja valmistaa asiata. Jos päämiehelä elikkä omhaisilla ei ole ommaa ehotusta luotetusta henkilöstä niin yliholhoojalautakunta esittää sopevan henkilön tehtävälle. Anomus lähätethään sitten käräjäoikeutheen joka päättää luotettuhenkilösyyestä.

Tilapäistä luotettuhenkilösyyttä saatethaan järjestää ko holhoojat oon estetty olheen holhoojanna, esim ko oon oikeustaphaus, ristiriitaset intressit elikkä jossako jäävi tullee esile vanhiimitten ja lapsitten välissä.

Yksintuleville pakolaislapsile jokka tulevat Ruothiin yliholhoojalautakunnala oon velvolisuus määrätä holhoojan joka oon förmyntärin ja huoltajan siassa.

Tilapäistä luotettuhenkilösyyttä saatethaan järjestää poijessaoleville, esimerkiksi henkilöile jokka oon kaohneet ja jossako kukhaan ei tiä missä net oon.

Yliholhoojalautakunta määrää ja vaphauttaa luotettua henkilöä ko oon kyse tilapäisistä luotettuhenkilösyyestä.

Etunvalvoja

Henkilö jokka saihrauen, psyykkisen häiriön, heijontunheen terhveystilantheen elikkä saman sorttisen olosuhtheen takia tarttee apua valvomhaan hänen oikeutta, hoitamhaan hänen omasuutta elikkä huolehtimhaan henkilöstänsä saattaa saaja etunvalvojan.

Etunvalvonalle jällaavat suurinpiirthein samat säänöt ko luotettuhenkilösyyele.

Etunvalvonta tullee aktyelliksi ko luotettuhenkilösyys ei ole kylliksi. Etunvalvontaa saatethaan määrätä ilman ette päämies oon sammaa mieltä, vastoin luotettuhenkilösyyttä joka oon vapaehtonen. Anomusplanketista etunvalvonalle pittää tulla esile ette päämies terhveystilantheen takia ei itte saata hoitaa itteä ja hänen omasuutta.

Etunvalvojalla oon, hänen määräyksen raamin sisäle, yksin oikeus ette ryhtyä oikeustehtävhiin päämiehele ilman päämiehen suostumista.

Etunvalvontaa päätethään tuomioistuimelta ja jos oon maholista päämieheltä kysythään suulisesti käräjäoikeuessa.

Etunvalvonalla ja luotettuhenkilösyyelä oon samat vaatimukset selostuksesta yliholhoojalautakunnale. Etunvalvontaa tarkastethaan uuesti joka vuosi.

Anoa holhoojaa

ANOMUS LUOTETUSTA HENKILÖSTÄ

Mie halvaan saaja luotetun henkilön valituksi auttamhaan minua

□ Ette valvoa minun oikeutta □ Hoitaa minun omasuutta □ Huolehtia minusta henkilölisesti □ Hoitaminen omasuuesta huolehtithaan fulmahin kautta Ko mie: □ Saihrauen □ Korkean iän takia olen kyvytön hoithaan minun velvolisuuksia

Hakia Etunimi

Henkilönumero

Sukunimi

Osote

Postinr/paikka

Tel nr

E-maili

Taatumi Nimikirjotus

________________________ ___________________________________________

VELVOLISUUS Allekirjottaja oon halukas ottamhaan pääleni ylhäälä mainitun tehtävän. Mie olen tiolinen mitä tehtävä merkittee ylhääläolevalle hakialle. Tehtävhään kuuluu kansa ette laittaa vuotisen selostuksen yliholhoojalautakunnale.

Etunimi

Henkilönumero

Sukunimi

Osote

Postinr/paikka

Tel nr

E-maili

Nimikorjotus ___________________________________________________________________________

Lähätethään Yliholhoojaekspetisuunile, Kirunan kunta, 981 85 KIRUNA

Maholisia kysymyksiä: ofn@kommun.kiruna.se Telefooni:70637 eller 70636

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari