Suomeksi

Suomeksi

Toimiston verkkosivu

Yliholhouslautakunnan toimisto

Täältä saa lomakkeita ja Yliholhouslautakunnan toimiston päivittämiä tietoja.

Uskotun miehen toimi ja holhous säädetään Vanhempainkaaren 11. luvussa.

Aukioloajat: maanantai – keskiviikko 09.30 - 11.30 ja torstai 14.00 - 16.00. Muina aikoina toimisto tavoitetaan tekstiviestillä, sähköpostilla tai käymällä paikalla.

Yleisten asiakirjojen luovuttamista varten tai kiireellisissä asioissa toimisto tavoitetaan kaikkina työpäivinä sähköpostin, tekstiviestin, henkilökohtaisen käynnin tai puhelimen kautta.

Varaa käyntiaika meille viimeistään klo 11.30. Toimisto on kiinni lounastauon aikana klo 12.00 - 13.00.

Toimiston tavoittaa puhelimitse aukioloaikana numerossa 0980-769 21

Toimiston työntekijät:

Käsittelijä Annika Lövgren
Käsittelijä Margareta Lejon
Käsittelijä Jeanette Fjordell

Tarkastaja Carina Kemi.

Päällikkö Anders Karlsson 0980-704 24

Tulkkaus- ja käännöspalvelut

Ilmoita tarpeen vaatiessa, niin autamme tulkin tilaamisessa

Viranomaisen sähköpostilaatikon osoite: ofn@kiruna.se

Lautakunnan verkkosivu

Jokaisessa Ruotsin kunnassa pitää olla yliholhooja tai yliholhouslautakunta. Kiirunan kunnalla on kunnanvaltuuston neljäksi vuodeksi valitsema yliholhouslautakunta, jossa on kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

Lääninhallitus valvoo yliholhouslautakunnan toimintaa. Yliholhouslautakunnan päätöksiin tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa niistä käräjäoikeudelle.

Yliholhoojan toimistolla työskentelee 3,25 toimihenkilöä, jotka hallinnoivat yliholhouslautakunnan toimintaa.

Klikkaamalla tätä lenkkiä pääsee toimiston verkkosivulle.

Luottamushenkilörekisteristä näkee yliholhouslautakunnan varsinaiset ja varajäsenet.

Uskottuna miehenä/edunvalvojana toimiminen

Uskottuna miehenä/edunvalvojana toimiminen

Uskotun miehen/edunvalvojan tehtävänä on edustaa päämiestään (= uskotun miehen saanutta) ja toimia aina päämiehelle parhaalla tavalla.

Uskotun miehen tai edunvalvojan toimeksiannon laajuus ilmenee käräjäoikeuden päätöksestä sekä edustajan yliholhouslautakunnalta toimeksiannon käynnistyksen yhteydessä saadusta rekisteriotteesta (=valtakirja).

Toimeksianto koostuu yleensä kolmesta osasta:

 1. Oikeasta valvonnasta  Päämiehen edun puolustamisesta eri oikeustoimissa kuten esimerkiksi kuolinpesäselvityksessä, kiinteistön myynnissä ja vastaavissa tilanteissa.  Avustusten ja tukien hakeminen silloin, kun päämies on oikeutettu sellaisiin.
 2. Omaisuudesta huolehtiminen  Päämiehen jokapäiväisistä raha-asioista; eläkkeestä, avustuksista, laskujen maksamisesta, taskurahojen luovuttamisesta päämiehelle, veroilmoituksesta ja päämiehen varojen hoidosta huolehtiminen ml. pankkitallennukset, osakkeet, rahastot ja kiinteistöt.  Vuosittaisen tuloja ja menoja koskevan selvityksen jättäminen yliholhouslautakunnalle. Lomakkeita saa kunnan verkkosivulta.
 3. Huolenpito henkilöstä  Huolenpitoa henkilöstä on tapana kutsua myös henkilökohtaiseksi huolenpidoksi, ja se saattaa vaihdella yksittäisissä tapauksissa. Edustajan tehtävänä on huolehtia päämiehen hyvästä asumisesta, hyvästä huolenpidosta ja muista yhteiskunnan tarjoamista hyvistä elinehdoista.

Oikeuksien valvontaa ja huolenpitoa henkilöstä kattavaa toimeksiantoa koskeva selvitys jätetään vuosittain yliholhouslautakunnalle.

Kenestä voi tulla uskottu mies/edunvalvoja

Vanhempainkaaren mukaan on uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi määrättävän henkilön oltava nuhteettoman, kokeneen ja muutoin sopivan täysi-ikäisen naisen tai miehen, jolla ei itsellään ole edunvalvojaa.

käännä

Useimmat ihmiset hallitsevat hyvän miehen tai edunvalvojan tarvitsemat tiedot. Koska toimeksianto voi kattaa hyvin erilaisia tehtäviä, tietojen ja kokemusten monipuolisuus on hyväksi. Uskottua miestä tai edunvalvojaa valittaessa huomiota on otettava myös yksittäisissä tapauksissa ilmeneviin tarpeisiin. Huolellisuus ja päämiehen tarpeiden vastaanottavuus ovat tärkeitä.

Uskottujen miesten ja edunvalvojien tarve on kasvanut viime vuosina.

Kenelle uskottu mies voidaan myöntää?

Kenelle uskottu mies tai edunvalvoja voidaan myöntää

Uskottu mies

Se joka sairauden, psyykkisen häiriön, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan olosuhteen vallitessa tarvitsee apua valvoakseen oikeuksiaan, hoitaakseen omaisuuttaan tai huolehtiakseen henkilöstään, hän voi hakea uskottua miestä.

Uskottua miestä koskevan hakemuksen voi tehdä itse, lähiomainen tai joku päämiehen läheinen.

Sosiaalipalvelu tai sairaanhoito voi tehdä ilmoituksen. Tarvetta vahvistetaan uskottua miestä koskevalla lääkärintodistuksella ja/tai sosiaalisella selvityksellä. Hakemuksen perusteista tulee ilmetä, ettei yksittäisen tarvitsemaa apua voida antaa vähemmän puuttuvalla tavalla.

Uskottua miestä ei saa määrätä ilman päämiehen suostumusta, mikäli hänen tilansa ei estä sitä. Jos päämies ei voi antaa suostumusta uskotun miehen toimelle, se on ilmettävä lääkärintodistuksesta.

Uskotun miehen tarvetta koskeva ilmoitus lähetetään yliholhoojan toimistoon. Yliholhoojan toimiston käsittelijä selvittää tarpeen ja valmistelee asian. Jos päämiehellä tai omaisilla ei ole omaa ehdotusta uskotuksi mieheksi, yliholhouslautakunta ehdottaa tehtävään sopivaa henkilöä. Hakemus lähetetään sen jälkeen käräjäoikeudelle, joka tekee uskotun miehen tointa koskevan päätöksen.

Tilapäisiä uskotun miehen toimia voidaan järjestää silloin, kun holhooja on estynyt huolehtimasta edunvalvonnasta esim. oikeustoimissa, eturistiriidoissa tai kun vanhempien ja lasten välille syntyy este.

Yliholhouslautakunnalla on velvollisuus määrätä uskottu mies holhoojan ja huoltajan tilalle Ruotsiin yksin saapuville pakolaislapsille.

Tilapäinen uskotun miehen toimi voidaan järjestää poissaolevalle, kuten esimerkiksi kadonneille henkilöille tai tuntemattomassa olinpaikassa oleville.

Tilapäisen uskotun miehen toimen kohdalla uskotun miehen määrää ja vapauttaa yliholhouslautakunta.

Edunvalvoja

Henkilöt jotka sairauden, psyykkisen häiriön, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan olosuhteen vallitessa tarvitsevat apua valvoakseen oikeuksiaan, hoitaakseen omaisuuttaan tai huolehtiakseen henkilöstään, voivat saada edunvalvojan.

Edunvalvontaa koskevat suurin piirtein samat säännöt kuin uskotun miehen tointa.

Edunvalvonta tulee ajankohtaiseksi, kun uskotun miehen toimi ei ole riittävä. Päinvastoin kuin vapaaehtoinen uskotun miehen toimi edunvalvonta voidaan määrätä ilman päämiehen suostumusta. Edunvalvonnan hakemusasiakirjoista tulee ilmetä, ettei päämies terveydentilansa johdosta kykene huolehtimaan itsestään ja omaisuudestaan.

Edunvalvojalla on määräyksen puitteissa yksinään pätevyys ryhtyä oikeustoimiin päämiehensä laskuun saamatta päämiehen suostumusta niihin.

Edunvalvonnasta päätetään tuomioistuimessa, ja päämiestä kuullaan mahdollisuuksien mukaan suullisesti käräjäoikeudessa.

Edunvalvonnassa ja uskotun miehen toimessa asetetaan samat yliholhouslautakunnalle jätettävää selvitystä koskevat vaatimukset. Edunvalvontaa harkitaan uudelleen joka vuosi.

Uskottua miestä koskeva hakemus

USKOTTUA MIESTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Haluan valittavan uskotun miehen avukseni

□ Valvomaan oikeuksiani □ Huolehtimaan omaisuudestani □ Huolehtimaan minusta □ Omaisuudesta huolehtiminen tapahtuu valtakirjalla sen johdosta, etten:

□ Sairauden □ Ikääntymisen johdosta pysty huolehtimaan velvoitteistani

Hakijan etunimi

Henkilönumero

Sukunimi

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Päiväys Nimikirjoitus

_______________ ________________________________________________

VELVOITE Allekirjoittanut on halukas ottamaan yllämainitun toimeksiannon tehtäväkseen. Ymmärrän yllämainitun hakijan toimeksiannon sisällön. Toimeksiantoon kuuluu myös laatia vuosittainen selvitys yliholhouslautakunnalle.

Etunimi Henkilönumero

Sukunimi

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Nimikirjoitus

Lähetetään Yliholhouslautakunnan toimistoon, Överförmyndarexpeditionen, Kiruna kommun, 981 85 KIRUNA

Mahdolliset kysymykset: ofn@kiruna.se Puhelin: 70637 tai 70636

Kontakt

 • Överförmyndarnämndens expedition

  Stadshustorget 1

  Expeditionstider:
  Måndag-onsdag kl. 09.30- 11.30
  Torsdag kl. 14.00- 16.00

  Övriga tider nås expeditionen på e-post eller via personligt besök (boka gärna tid i förväg).

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari