Tarfala 1

Kartbild som visar planområdet
Planområdet är markerat med svart linje

Tillägg - Idrottshall

Miljö- och byggnämnden antog 2014-06-25, § 149, tillägg till detaljplan för Tarfala 1 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-07-17.

Syftet med tillägget är att möjliggöra uppförande av en ny planerad idrottshall i anslutning till Nya Raketskolan.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari