Tuolluvaara 1:1 med flera, del av, Volymhandel och centrum, ändring

Illustration del av Tuolluvaara 1:1 med flera, volymhandel och centrum, ändring
Illustration av hur kulturhistoriska byggnader placeras intill lilla torget.

Volymhandel och centrum, ändring

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2024-04-22, § 40. Beslutet vann laga kraft 2024-05-15.

Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. Pekinghusets nock är för hög för angiven placering där nockhöjden begränsas till 9 meter i detaljplan. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs därmed en planändring.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna tätort framtagen år 2014.

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti