Tuolluvaara 1:1, del av, Kiruna 1:173, del av, Kapellet

Flygfoto som visar planområdet

Tillägg - Utökning av byggnadshöjd med mera

Miljö- och byggnämnden antog 2013-05-30, § 99-13, detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, del av Kiruna 1:173, Kapellet i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-07-10.

Syftet med ändring genom tillägg av detaljplanen är att byta ut byggnadshöjd mot nockhöjd, höja antalet våningar och ta bort planbestämmelsen "f" (nya byggnader skall anpassas till befintligt "kapell").

Inom planområdet finns det en gällande detaljplan som antogs 2008-11-26, kommunalbeteckning: S228.

Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari