Tuolluvaara 1:1, del av, nordöst om Vinterleden

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, nordöst om Vinterleden. Planområdet markerat med blå linje.
Planområdet markerat med blå linje enligt nuvarande förhållande.

Bostäder med mera

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2022-12-19, § 231. Beslutet vann laga kraft 2023-01-12.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även parkering.

Detaljplanens syfte överensstämmer med Kiruna kommuns översiktsplan (2018) och med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014).

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti