Tuolluvaara 1:1 med flera, Östra industriområdet

Utsnitt ur plankartan

Tillägg - Utökning av byggnadshöjd

Miljö- och byggnämnden antog 2013-04-18, § 53-13, detaljplan för Tuolluvaara 1:1 med flera, Östra industriområdet i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-06-05.

Syftet med ändring genom tillägg av detaljplanen är att öka byggnadshöjden inom området från gällande 8,0 meter till 12,0 meter.

Inom planområdet finns det två gällande detaljplaner och ett tidigare tillägg som reglerar planområdets utformning och utseende. Taket 1 som ingår i planområdet är sedan december 2012 planlagd med en 12,0 meters byggnadshöjd.

Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari