Tuolluvaara 1:1 med flera,Östra industriområdet, etapp 3

Planområdets läge och illustrationer av nytt badhus
Planområdet är markerat i blått

Industri

Kommunfullmäktige antog 2014-09-22, § 176, detaljplan för Tuolluvaara 1:1 m.fl, Östra industriområdet, etapp 3, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-10-23.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark i anslutning till redan befintlig industrimark. I planområdet ingår även lokalgata och gång- och cykelväg genom området, lokalgata ut mot Flygfältsvägen samt naturmark med möjlighet att anlägga skoterled och dagvattendamm.

Detaljplaneringen i Östra industriområdet är uppdelad i tre etapper.
De två första etapperna planlades 1992 respektive 2002. Sedan dess har efterfrågan på industrimark ökat kraftigt i Kiruna.

Detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen från 2006 men överensstämmer med förslag till ny fördjupad översiktsplan som är under arbete.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari