Upplaget 6-12 med flera

Kartbild som visar planområdet
Röd markering anger planområdet

Industri, verksamheter, handel

Kommunfullmäktige antog 2018-12-10, §150, detaljplanen för Upplaget 6-12 med flera. Beslutet vann laga kraft 2019-01-11.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, industri och handel med skrymmande varor. Tanken är att det ska finnas utrymme för dagens befintliga verksamheter.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari