Traktorn 10 och 11

Utsnitt ur plankartan
Tomtindelning hävs inom rödmarkerat område.

Upphävande av tomtindelning

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-12-20, § 201. Beslutet vann laga kraft 2022-01-12.

Syftet med detaljplanen är att häva bestämmelser om tomtindelning för fastigheterna Traktorn 10 samt Traktorn 11 för att möjliggöra en sammanslagning av fastigheterna.

Planförslaget stämmer överens med översiktsplan 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med förenklat standardplanförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari