Tvättjärn 1, del av

Camping, utökad byggrätt

Miljö- och byggnämnden antog 2008-12-10, § 289-08, ändring av detaljplan för, Tvättjärn 1, i Kiruna kommun, avseende camping.

Beslutet vann laga kraft 2009-01-09.

Syftet med detaljplanen är att utöka möjligheten till bebyggelse genom upphävande av prickmark.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari