Urmakaren 9

Utökad byggrätt

Detaljplan för Urmakaren 9, utökade byggrätter, har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden antog 2013-02-07, § 18-13, detaljplan för Urmakaren 9 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-03-14.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna anlägga ett dubbelgarage på fastigheten Urmakaren 9 i Kiruna.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari