Thuleskolan 3 och 4 med flera

Flygfoto som visar planområdet

Bostäder, skola, handel, kontor samt kultur och fritid

Miljö- och byggnämnden antog 2013-12-05, § 190-13, detaljplan för Thuleskolan 3 och 4 med flera i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att ändra fastigheternas användning från allmänt ändamål till bostäder, skola, handel och kontor samt kultur och fritid och därigenom underlätta fastighetsregleringar.

Den fastighetsreglering som planeras är bland annat avstyckning av del av fastighet Thuleskolan 3 (Samiska teatern). Denna del av fastigheten (Samiska teatern) är då tänkt att bli en del av fastigheten Thuleskolan 4.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari