Tuolluvaara 1:1, del av, Kunskapsnoden

Planområdets läge på en kartbild, samt illustrationer av nytt badhus
Planområdets läge och illustrationer av nytt badhus

Skolor, badhus med mera

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2019-04-08, § 34. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2020-11-19 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2020-10-29 (mål nr P 1434-19).

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för skolor, besöksanläggningar (badhus och idrottshallar), bostäder, vård, kontor, handel, samlingslokaler och park.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari