Tuolluvaara 1:1 med flera, del av, Volymhandel och centrum

Flygfoto som visar planområdet
Markering anger planområdesgräns

Volymhandel och centrum

Kommunfullmäktige antog 2019-03-04, §19, detaljplan för Volymhandel och centrum, del av Tuolluvaara 1:1 med flera. Beslutet vann laga kraft 2019-03-28.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt utveckling av nytt centrum i Kiruna. Planområdet omfattar gator, parker och kvarter innehållande centrumverksamhet, bostäder, kontor, detalj- och volymhandel, park och parkering. Detaljplanen medger sju kvarter med centrumverksamhet. Fyra av dem är vid handelsgatan. Detaljplanen medger också två stora kvarter för volymhandel i slutet av handelsgatan.

Detaljplanen överensstämmer med den för Kiruna kommun antagna fördjupade översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari