Tuolluvaara 1:1, del av, Stadsparken

Illustration Stadsparken, vy från gamla brandstationen.
Illustration, vy från gamla brandstationen.

Park

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2023-10-09, § 153. Beslutet vann laga kraft 2023-11-03.

Detaljplanen för Stadsparken är en del av genomförandet av utvecklingsplanen för Nya Kiruna C. I takt med gruvbrytningens inverkan på Kirunas nuvarande centrumkärna, däribland allmännyttiga parkmiljöer, ska dessa ersättas i Nya Kiruna Centrum. Stadsparkens placering i den nya stadskärnan är i linje med utvecklingsplanen.

Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av allmän platsmark, i form av en park. Planområdet ligger i direkt anslutning till den nya stadskärnan. I parken finns flera stråk och rörelser, de allra flesta är bilfria. I den nordöstra delen av planområdet planläggs de södra delarna av kvarter 59 & 60. På denna yta medges handel, kontor, samlingslokaler och parkering.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti