Tuolluvaara 1:1 med flera, del av, Västra gröna fingret

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, västra gröna fingret. Planområdet markerat med rött.
Översiktskarta, planområdet markerat med rött.

Bostäder med mera

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2022-11-14, § 173. Beslutet vann laga kraft 2022-12-10.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även begränsad mängd av skotergarage och/eller parkering.

Detaljplanens syfte överensstämmer med Kiruna kommuns översiktsplan (2018) och med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014).

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti