Tjärnen 1, Vistas 5

Flygfoto som visar planområdet

Bostäder

Kommunfullmäktige antog 2014-09-22, § 175, detaljplan för Tjärnen 1, Vistas 5 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-10-23.

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna att ändra användningen för fastigheterna Tjärnen 1 och Vistas 5 från allmänt ändamål och handel till bostad. Anledningen till detta är att kunna möjliggöra nya tomter för enbostadshus i stadsdelen Lombolo i Kiruna C. Tomterna kommer säljas av Kiruna kommun och fördelas i kommunens tomtkö. Planområdet möjliggör ca 8 nya tomter för enbostadshus.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari