Tuolluvaara 1:1, del av, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera, DEL 1

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11, Jägarskolan 8:4 med flera. Detaljplanens DEL 1 markerad i svart.
Detaljplanens DEL 1 markerad i svart.

Kyrka, bostäder med mera

DEL 1 av detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2023-12-04, § 213. Beslutet vann laga kraft 2024-01-03.

Detaljplanen har tidigare varit en stor detaljplan. Planen har nu delats upp i två delar: Detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera, kyrka, bostäder med mera DEL 1 och Detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera, kyrka, bostäder med mera DEL 2.

Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bland annat kyrkan och klockstapeln, men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel).

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen. Planområdet omfattas inte av strandskyddade vatten. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti