Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8, del av, Skjutbaneområdet

Kartbild som visar planområdet

Etapp 1 - Bostäder

Kiruna kommun har ett stort behov av att bygga fler bostäder till följd av gruvans expansion och en viss befolkningsökning i kommunen. Det är med andra ord ett starkt allmänt intresse att bostäder uppförs snabbt.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i det så kallade Skjutbaneområdet. Detta planområde är tillsammans med planområdet för nya stadshuset de första att planeras inom nya Kiruna. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet och vidare mot nya Kiruna centrum. Planen utgör en första etapp i utbyggnaden av Skjutbaneområdet.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-06-18, § 146.

Efter överklaganden vann planen laga kraft 2015-05-14 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2015-04-22 i mål nr P 3031-14.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari