Gruvstadspark 2 - Etapp 5, Kyrkan 11 med flera

Flygfoto som visar planområdets utbredning
Planområdet är markerat med gul linje

Gruvindustri

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2021-02-22, § 28. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2021-07-28 enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut samma dag.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att pågående markanvändning ska kunna fortgå till dess att området måste avvecklas, trots att användningen är gruvindustri. Befintlig bebyggelse får finnas kvar i strid mot detaljplanens bestämmelser om gruvindustri. Bebyggelse inom planområdet kan under denna tid behöva underhållas och lokalerna kan användas och ändras mellan olika stadsmässiga ändamål. Tanken är att möjliggöra en levande stad till den dag stadens funktioner kan flytta in i nya Kiruna centrum och området avvecklas och töms. I övergångsskedet till gruvindustri kommer marken att upplåtas som park där mindre bebyggelse får uppföras som exempelvis grillkåtor, lekplatser och liknande.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson Kauppi