Lombolo strand

Äldreboende

Den 23 oktober 2008 beslutade miljö- och byggnämnden att en ny detaljplan får upprättas för kvarteren Lombolo Strand 11-14 och del av Lombolo 12:1. Syftet med planen är att bygga ett nytt äldreboende.

Detaljplanen omfattar ca 60 nya bostadslägenheter fördelat på tre huskroppar och ett samlingshus. Samtliga hus för äldreboendet avses att sammanbyggas.

Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Planen antogs av miljö- och byggnämnden 2009-04-23 § 93-09.

Planen vann laga kraft 2009-05-29.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari