Krämaren, del av, Välten med flera

Handel med mera

Miljö- och byggnämnden beslutade 2006-04-27 § 155-06 att en ny detaljplan ska upprättas för del av kv Krämaren och Välten, samt del av Triangeln 10:2, Industrin 9:7 m fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av det redan etablerade handelsområdet vid Coop och den f.d. industritomten.

Detta kommer bland annat att innebära nya trafiklösningar på Österleden och också på Lombololeden.

Planen har upprättats med normalt planförfarande och den 30 maj beslutade miljö- och byggnämnden att godkänna utlåtandet med föreslagna ändringar och anta planen.

Detaljplanen vann laga kraft den 4 juli 2008.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari