Kilen 5, Vilan

Byggnaden Vilan

Bostäder, vård, kontor och verksamheter

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att delvis ersätta de två befintliga stadsplanerna som bland annat medger ”allmänt ändamål - äldreboende” med en ny som skapar förutsättning för bostäder, vård, kontor och verksamheter. Detaljplanen medför att befintliga byggnader inom planområdet kan ändra användning.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari