Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera

Foto över Lokstallet och Karhuniemi
Foto över Lokstallet och Karhuniemi

Ny väganslutning E10 - Lokstallet

Kommunfullmäktige antog 2020-06-01, § 62, detaljplanen för Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera. Beslutet vann laga kraft 2020-07-01.

Syftet med detaljplaneprocessen är att utreda bästa alternativ för väganslutning mellan Lokstallet och ny E10 samt att ge planmässiga förutsättningar för den nya anslutningen.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900), SFS (2014:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari