Jukkasjärvi 3:11

Illustration över vy mot nordöst

Bostäder, centrumverksamhet

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-09-19, § 94. Beslutet vann laga kraft 2022-10-15.

Planens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Jukkasjärvi 3:11 i centrala Jukkasjärvi. Fastigheten hyser idag två byggnader, gamla folkets hus samt en bostadsbyggnad med tidsbegränsat bygglov. Byggrätten begränsas av en nockhöjd på 14 meter och en utnyttjandegrad på 35% av fastighetsarean.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti