Kurravaara 3:3 med flera

Kartbild över planområdet

Ökad byggrätt

Beslutet vann laga kraft 2014-05-05.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål. I detaljplanen regleras mark för vägar, båtplats, naturområde, kraftledning samt transformatorstation.

Förslaget till detaljplan överensstämmer med gällande detaljplan och ersätter befintliga planbestämmelser vad beträffar utnyttjandegrad, våningsantal, nockhöjd samt ändrad lovplikt. För del av planområdet har en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande skett.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari