Jordschaktaren 15

Skola, kontor, handel med mera

Kiruna Näringsfastigheter AB (dotterbolag till Kirunabostäder AB) har förvärvat fastighet Jordschaktaren 15 från Kiruna kommun och vill via fastighetsreglering överföra fastighet Jordschaktaren 15 till fastighet Jordschaktaren 18. Enligt gällande detaljplan är Jordschaktaren 15 planlagd för allmänt ändamål.Syftet med planen är att ändra fastighetens användning, från allmänt ändamål till kontor, handel, skola samt idrott för att möjliggöra fastighetsreglering. Fastigheten ligger i Kiruna centrum och har tidigare uteslutande använts för skolverksamhet. I dagsläget bedrivs förskole-, kontors- samt idrottsverksamhet inom fastigheten.

Miljö- och byggnämnden antog 2013-02-07, § 19-13, detaljplan för Jordschaktaren 15 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-03-14.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari