Kauppinen - områdesbestämmelse

Områdesbestämmelse - markanvändning

Syftet med områdesbestämmelserna för Kauppinen by är att redovisa den huvudsakliga markanvändningen samt beskriva en önskvärd utveckling av bebyggelsen. En idé bakom områdesbestämmelserna är att de skall kunna utgöra en plattform för enskilda initiativ inom byn för gestaltning, skötsel av gemensamma områden och att skapa samförstånd kring miljö- och hälsofrågor.

Områdesbestämmelserna har upprättats med ett normalt planförfarande. Dessa har antagits av miljö- och byggnämnden den 26 november 2009.

Beslutet vann laga kraft den 29 december 2009.

Samrådsredogörelsen finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari