Laxforsen 2:13 med flera, Sågviken

Utökade byggrätter, reglering för riksintresse

Detaljplan för Laxforsen (Sågviken), Laxforsen 2:13 m fl har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden antog 2011-03-03, § 54-11, detaljplan för del av Laxforsen (Sågviken), Laxforsen 2:13 m fl, Kiruna kommun.

Beslutet har med anledning av mark- och miljödomstolens beslut (målnr P 2382-11) vunnit laga kraft 2012-07-18.

Syftet med planen är att säkerställa riksintresse för rennäringen och att tillskapa byggrätt för befintligt hus som i dag ligger på område planlagt för naturmark. Planen innebär också en ökad byggrätt för befintliga fastigheter.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa gruvdriften i Kiirunavaara ochmöjliggöra en fortsatt brytning av Kiirunavaaramalmen (sjömalmen). Del av Luossajärvi töms och torrläggs för att minska riskerna för inläckage i gruvan genom att en ny damm anläggs i ett nytt läge. Den torrlagda delen av sjön planläggs som industriområde med begränsad möjlighet till uppfyllnad. Området kan bebyggas med mindre teknikbyggnader och användas för väg och industrijärnväg. Detaljplanen syftar även till att delvis behålla befintliga myrmarker väster om Luossajärvi.

Kiruna kommun har begärt att Länsstyrelsen ska upphäva det generella strandskyddet för Luossajärvi inom område som är avsett för industri.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari