Gruvstadspark 2 - Etapp 4, Bolagsområdet m.fl

Kartbild som visar planområdet
Planområdet är markerat med svart linje

Gruvindustri

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2020-06-15, § 81. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2020-11-26 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2020-11-05 (mål nr P 2110-20).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen från 2014. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnandet att ske.

En miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanerna för Gruvstadspark 2 etapp 2, 3 och 4 har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson Kauppi