Jukkasjärvi 4:38 och 59:1, Icehotel Öst

Icehotel i Jukkasjärvi

Turism och handel

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2020-06-01, § 64. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2021-01-20 enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut 2021-01-15 (mål nr P 11826-20).

Planens syfte är att göra det möjligt att inom planområdet utveckla turism med inriktning mot verksamhet under hela året. Detaljplanen ger byggrätt för en permanent hotellbyggnad, kallad Icehotel 365, samt utrymme för ett återkommande tillfälligt hotell som under vintersäsongen uppförs i snö och is i ett attraktivt läge intill Torne älv.

Detaljplanen syftar också till att göra det möjligt att reglera in del av fastighet Jukkasjärvi 4:38, som idag ägs av Kiruna kommun och arrenderas av Icehotel AB, till fastighet Jukkasjärvi 59:1.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för Kiruna kommun. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson Kauppi