Högalid 5:2

Parkering

För att lösa bostadsrättsföreningarna problem med bilparkering invid Gruvvägen har det bedömts som lämpligt att utöka befintliga parkeringsplatser och ta delar av parkmark i anspråk.

En behovsbedömning för detaljplanen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 6 kap 11§. Planen har bedömts att inte medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.

Detaljplanen upprättades med normalt planförfarande. Samråd om planen pågick under november till december 2008. Utställning skedde februari till mars 2009.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen den 11 juni 2009.

Planen vann laga kraft den 14 juli 2009.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari