Jägarskolan 8:3, del av, Kurravaaravägen

Kartbild som visar planområdet
Planområdet markerat med rött

Bostäder

Kommunfullmäktige antog 2019-06-10 detaljplanen för del av Jägarskolan 8:3, Kurravaaravägen. Beslutet vann laga kraft 2019-07-10.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde öster om Kurravaaravägen. Planområdet kommer att försörjas med infrastruktur för VA, fjärrvärme med mera. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med det tidigare Skjutbaneområdet och vidare mot Kirunas nya centrum. Planen utgör en andra etapp i bostadsutbyggnaden av det tidigare Skjutbaneområdet.

Detaljplanens syfte överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort som vann laga kraft 2014-10-01. I den fördjupade översiktsplanen är området avsatt för nytt centrum.

Bedömningen har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari