Laxforsen 4:53

Tillägg - Djurhållning

Beslutet vann laga kraft 2008-03-05.

Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1991, är att göra det möjligt att inom den avstyckade fastigheten Laxforsen 4:53 inreda befintlig komplementbyggnad för djurhållning.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari