Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg

Gul markering anger planområdet
Gul markering anger planområdet

Tillägg - Industri

Kommunstyrelsen antog 2015-05-18, § 145, tillägg till detaljplan för del av Kiruna 1:1, LKAB:s södra infart i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2015-06-12.

Syftet med planen är att möjliggöra att asfaltverket kan flyttas till LKAB:s södra infart. Idag är marken planlagd som industri med prickmark som anger att marken inte får bebyggas. Ändringen genom tillägg möjliggör att asfaltverket med tillhörande byggnader flyttas till LKAB:s södra infart. Därmed frigörs marken där asfaltverket ligger idag för framtida centrumbebyggelse.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari