Lyftkranen 7

Flygfoto som visar planområdet

Industri

Miljö- och byggnämnden antog 2014-03-20, § 53-14, detaljplan för Lyftkranen 7 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-04-24.

Syftet med detaljplanen är att utöka gällande planområde för Lyftkranen 7.
LKAB Mekaniska har idag sitt måleri/blästerverksamhet på Linbanan 1, i det så kallade Metso huset. Denna byggnad måste rivas senast april 2014 på grund av att det nya stadshuset ska placeras här. De vill därför köpa en del av kommunens mark för att kunna bygga ut befintlig industribyggnad mot E10.

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av industri samt att utöka område för industri. Detaljplanens genomförande innebär att byggrätten utökas för att kunna uppföra en byggnad för industriändamål på södra sidan om befintlig byggnad. Den befintliga byggnad som ligger i fastighetsgräns mot Lastvägen ges en byggrätt.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari