Långbacka, del av, Skogsbacka, del av, Svappavaara

Bostäder

Planområdet ligger i Svappavaara och omfattar fastigheterna Skogsbacka 4 och 5 samt Långbacka 10, 11 och 12.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av friliggande
enfamiljshus, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus inom mark
som idag utgörs av obebyggda villatomter.

Miljö- och byggnämnden antog 2012-06-14, § 177-12, detaljplan för del av Skogsbacka samt del av Långbacka, Svappavaara, Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2012-07-18.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari