Gruvstadspark 2, etapp 2 del av Centrum

Kartbild som visar planområdet
Röd linje anger planområdets utbredning

Gruvindustri

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2018-04-09, § 43. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2019-06-20 enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut samma dag.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen från 2014.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti