Karhuniemi, Luossavaara 1:2 och Kiruna 1:1, del av

Planområdet är markerat med svart linje
Planområdet är markerat med svart linje

Ny väganslutning Karhuniemi -E10

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2017. Rättelse enligt förvaltningslagen 26§ har dock gjorts då fel plankarta antogs.

En ny plankarta antogs i kommunfullmäktige 2018-04-09, § 38. Detaljplanen med den nya, rätta plankartan vann laga kraft 2018-05-08.

Trafikverket har pekat ut förslag på hur de nya anslutningarna till ny E10 kan dras. Syftet med detaljplaneprocessen är att utreda bästa alternativ för väganslutning mellan Karhuniemi och ny E10 samt att ge planmässiga förutsättningar för den nya anslutningen.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari