Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Kiruna 1:1 med flera

Ny järnväg

Kommunfullmäktige antog 2008-11-24, § 123, detaljplan för del av Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 samt del av Kiruna 1:1 m fl, för ny järnväg i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-12-30.

Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en ny järnväg väster om Kiruna tätort.
Tidigare gällande detaljplaner för gruvområdet ändrades så att rätt att anlägga en ny järnväg finns och att konkurrerande intressen och markanspråk respekteras.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari