Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1

Utsnitt ur plankartan
Bilden är ett urklipp av plankartan.

Hotell, service, kontor, parkering med mera

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-09-13, § 142. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2021-12-01 enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut 2021-11-30.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området kring befintliga flygplatsterminalen genom att medge etablering av flygplatshotell, resandeservice, kontor och andra verksamheter som har nytta att finnas i flygplatsens närhet. Samtidigt ska infartsvägar, parkeringar och angöringsområden förbättras. Allmänna platser kommer att vara under enskilt huvudmannaskap med drift och skötsel i gemensamhetsanläggning.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari