Jägarskolan 8:5 med flera, etapp 2

Översiktskarta över planområdet
Översiktskarta över planområdet

Bostäder

Kommunfullmäktige antog 2018-02-19, § 20, detaljplanen för Jägarskolan 8:5 med flera, etapp 2, Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2018-05-07.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ca 450 bostäder i småhus/villor och flerbostadshus samt ge möjlighet till en mindre del kontor, skola/förskola och viss närservice.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari