Industrin 9:7, del av, etapp 2

Översiktskarta över planområdet
Översiktskarta över planområdet

Verksamhetsområde, trafiklösning

Kommunfullmäktige antog 2020-02-17 detaljplan för del av Industrin 9:7, etapp 2. Beslutet vann laga kraft 2020-03-14.

Under 2015-2016 detaljplanerade kommunen en ny lokalisering för räddningstjänstens verksamhet. Kommunstyrelsen undantog en del av dåvarande detaljplaneområde vid antagandet. Arbetet med den undantagna delen av detaljplanen återupptogs och planen har varit ute på ny granskning.

Syftet med detaljplanen är att medge en ny vägkoppling mellan befintlig E10 och Malmvägen. Det påverkar trafiklösningarna på Industri- och Forvägen. Detaljplanen inkluderar också kvartersområden för verksamheter, kontor och handel samt naturområden med gång- och cykelbanor och skoterled.

Detaljplanen överensstämmer med den för Kiruna kommun antagna fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari