Gruvstadspark 2, etapp 1

Kartbild som visar planområdet

Gruvindustri, gruvstadspark

Kommunfullmäktige antog 2016-11-28, § 130, detaljplanen för Gruvstadspark 2, etapp 1, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2016-12-28.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv förändring av markanvändningen från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. Denna detaljplan är den del av Gruvstadspark 2 som påverkas allra först av deformationerna.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari